Jäseniä koskeva tietosuojaseloste

Seuraava tietosuojaseloste koskee yhdistyksen jäsenten henkilötietojen käsittelyä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU 2016/679) luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Goodwill ry

Osoite: Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki

Muut mahdolliset yhteystiedot: info@goodwillry.fi

Tietosuojasta vastaava yhteyshenkilö

Nimi: Otso Saarikoski

Osoite: Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki

Muut mahdolliset yhteystiedot: otso.saarikoski@goodwillry.fi, puh. num. 044 743 3170

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsiteltävät henkilötiedot koskevat jäsenten nimeä sekä yhteystietoja.

Tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste

Tietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6. artiklan mukaiseen rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, jäsenen kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseen sekä henkilö- ja yhteystietojen osalta suostumukseen. Suostumuksen voi peruuttaa koska vain lähettämällä pyynnön Goodwill ry:n tietosuojasta vastaavalle yhteyshenkilölle.

Tietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

Tietojen säilytysaika ja säilytysajan määrittelyperuste

Tietoja säilytetään 5 vuotta.

Mistä tiedot on saatu

Tiedot saadaan suoraan rekisteröidyltä liittymisen yhteydessä. Liittyminen tapahtuu täyttämällä liittymistä varten vaadittavat tiedot Goodwillin verkkosivuilla oleviin lomakkeisiin.

Rekisteröityjen oikeudet saada tietoa tietojensa käsittelystä, oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelylle ja oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 15-20 artiklan mukaiset oikeudet päästä käsiksi hänestä kerättyihin tietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa. Peruutuspyynnön voi tehdä info@goodwillry.fi tai kirjallisesti Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksessa mainituin ehdoin oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyllä on myös tietosuoja-asetuksessa mainituin ehdoin oikeus tietojensa poistamiseen tai korjaamiseen. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksessa mainituin ehdoin oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä ja kieltää rekisterinpitäjää julkaisemasta häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus tietojensa käsittelystä Tietosuojavaltuutetun toimistoon (www.tietosuoja.fi).

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle tai kolmannelle osapuolelle

Tietoja käsitellään pääasiallisesti EU:n alueella, mutta osassa käyttämistämme palveluista tietoja voidaan käsitellä myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Näissä tarkoituksissa käytämme vain sellaisia palveluita (Salesforce, Mailchimp), jotka noudattavat Euroopan unionin edellyttämiä tietosuojasäädöksiä ja jotka pystyvät täyttämään Euroopan unionin tietosuoja-asetuksessa säädetyt vaatimukset henkilötietojen turvalliselle käsittelylle myös EU- ja ETA-alueiden ulkopuolella.

Tieto automatisoidusta profiloinnista ja siihen perustuvasta päätöksenteosta

Rekisteröidyistä kerättyjen tietojen pohjalta ei tehdä automaattiseen profilointiin perustuvaa päätöksentekoa.

Tiedot organisatorisista ja teknisistä toimista tietojen käsittelyn suojaamiseksi

Organisaatio käsittelee jäsenten tietoja noudattaen huolellisuutta ja sisäisiä tietoturvaohjeistuksia. Organisaatio huolehtii salasanojen sekä järjestelmien käyttöoikeuksien säännöllisestä päivittämisestä sekä henkilökunta on perehdytetty tietosuojaa koskevien säännösten osalta.

Goodwill ry logo
Yhteystiedot
Goodwill ry
Yliopistonkatu 5
00100 Helsinki
info@goodwillry.fi
Seuraa meitä
© 2024 Goodwill ry